Odbory s krácením úvazků asistentů pedagoga nesouhlasí

                      vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, potvrzuje obavy, že inkluze byla připravena příliš rychle, bez potřebných analýz a ověřování dopadů do činnosti školství.

Návrh novely není předkládán pro špatné legislativní zpracování právních předpisů, ale vysloveně z důvodu chybných odhadů ekonomických dopadů prováděných změn. Cílem novely je podle důvodové zprávy snížení výdajů na společné vzdělávání. Hlavním prostředkem dosažení tohoto cíle je zlevnění některých podpůrných opatření. Toho se má dosáhnout snížením platové třídy u části asistentů pedagoga, snížením platového stupně, z něhož vychází normovaná finanční náročnost, a snížením rozsahu poskytovaných podpůrných opatření, což v praxi znamená snížení úvazků asistentů pedagoga.

Nedostatek asistentů

ČMOS pracovníků školství se oprávněně obává, že se navrhovaná opatření negativně promítnou do činnosti škol a ztíží vytváření podmínek pro úspěšné společné vzdělávání. Navržená novela jednoznačně neřeší problém možnosti doporučit asistenta pedagoga do speciální školy. Z praxe je známo, že ředitelé těchto škol velice obtížně ve svých rozpočtech hledají finanční prostředky na asistenty pedagoga a potřebné pomůcky. Bylo by možno považovat za diskriminační, pokud by žáci těchto škol neměli nárok na podpůrná opatření. Zároveň se zhoršují i podmínky pro činnost práce poradenských zařízení bez stanovení přesných pravidel (komu a za kolik).

Praxe volá rovněž po řešení problému, na který upozorňují zejména mateřské školy potýkající se s rozporem mezi stanovením výše úvazku asistentů u dětí s vážnými poruchami chování a délkou pobytu těchto dětí v mateřské škole. Asistent je tak například k dispozici 4 hodiny denně, ale školka sama je v provozu 11 hodin a zákonní zástupci, kteří sami obtížně zvládají agresivní projevy svého dítěte, celou provozní dobu využívají. Jsou tak instruováni školským poradenským zařízením, které jim doporučilo, že záleží jen na nich, jak dlouhou délku docházky zvolí, a absence jakéhokoli právního předpisu, který by situaci upravil, jim dává za pravdu. Nedojde-li v této věci k úpravě, tzn. délka vzdělávání dítěte s poruchami chování bude odpovídat délce úvazku přímé pedagogické činnosti asistenta, hrozí nebezpečí, že výrazně poklesne kvalita vzdělávacího procesu. Ve výše uvedeném případě probíhá vzdělávání ve zbývajících hodinách bez asistenta tak, že se učitelka věnuje pouze dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami ve snaze zabránit tomu, aby jeho agresivní projevy neohrozily zdraví dalších dětí, a vzdělávání ostatních žáků v podstatě neprobíhá. Vedle rodičů jsou nespokojeni i učitelé, a získávají tak k inkluzi negativní postoj.

František DOBŠÍK, předseda ČMOS pracovníků školství

Celé znění na www.skolskeodbory.cz.

Zanechte komentář