Jsou dvouleté děti na pobyt v mateřské škole zralé?

 

Od září 2020 se rozšiřuje povinné přijímání dvouletých dětí do mateřské školy. Učitelkám mateřských škol jsme proto položili otázku, jak by měla být zajištěna péče o takové děti, jaké by měly mít školky vybavení a zda podle nich dvouleté děti do MŠ patří.

Dvouleté děti by měly mít vlastní třídu. Neměly by se míchat se staršími dětmi. Třída by měla mít maximálně 16 dětí, na které by byly dvě učitelky s překrýváním minimálně tři hodiny a minimálně dvě chůvy. Děti, jejichž maminky jsou na MD, by měly být přijímány pouze na polovinu dne (dopoledne). Děti by měly být přijímány na dvouměsíční zkušební dobu. Pokud by se neadaptovaly (nepřestávaly by intenzivně plakat) nebo by se objevil jiný problém poruchy chování (PAS), pak by měla mít vedoucí učitelka možnost navrhnout ukončení docházky (přerušení pro stávající školní rok). Stanovení diagnózy PAS trvá déle než rok a přítomnost takového dítěte bez osobního asistenta je neskutečně náročné.

 Miluše STIBOROVÁ

 

Dvouleté děti by v běžné mateřské škole neměly být. Rozdíl mezi dvouletým a tříletým dítětem často bývá veliký. Pokud by to bylo nevyhnutelné, musely by mít mateřské školy vybavení jako v jeslích, např. přebalovací pulty, nočníky, speciálně upravené třídy, dále jinou stravu a spací režim. Podle mě by to nepřineslo nic pozitivního ani pro děti, ani pro učitelky.

 Tereza EHRLICHOVÁ

 

Přijímání dvouletých dětí by mělo zůstat na dobrovolnosti – ochotě ředitelky. Ta ví, zda má kapacitu, personál a vybavení pro tuto věkovou skupinu. Pro malé děti je vhodná malá skupina do 15 dětí s nejméně třemi chůvami. Tyto děti se potřebují pomazlit, pochovat, vést k samostatnosti, přebalovat, často i krmit. Chůvy nyní platíme ze Šablon, ale co bude, až Šablony skončí? A ne všechny mateřské školy na chůvu dosáhnou. Co má sama učitelka ve třídě s 28 dětmi ve věku od 2 do 7 let dělat dřív?

Rozvoj těchto dětí po kognitivní stránce je velmi potřebný, ale nynější školní vzdělávací programy nejsou pro tuto věkovou skupinu odpovídající. Nelze vzdělávat dvouleté děti dohromady s předškoláky, u kterých převládá příprava na vstup do 1. třídy ZŠ. Potřebujeme osnovy pro děti v batolecím věku!
Další problem je odpovídající hygienické vybavení. Osobně jsem pro to, brát děti mladší tří let do MŠ dobrovolně, a velmi se přimlouvám za zřizování jeslí, kde děti nebudou stresované velkým kolektivem a vysokými nároky na ně.

 Blanka NEŠPOROVÁ

 

Já jsem z existenčních důvodů nucena přijímat dvouleté děti již nyní, ale po individuálním zvážení, zda je dítě schopné, tj. je bez plen, samo se nají, zvládá základní sebeobsluhu. Je také velký rozdíl, zda jsou mu dva roky a měsíc, nebo dva roky a šest měsíců, zda má sourozence, jaká je rodinná výchova. Na vesnici se všichni známe a má situace při přijímání je jednodušší a vždy platí i domluva s rodinou, že při problémech přerušíme docházku dítěte. Plošnému přijímání dvouletých dětí rozhodně nakloněna nejsem.

 Pavla MARKOVÁ

 

Péče o dvouleté děti by měla být zajištěna chůvou, která ale bude vedena jako pedagogický pracovník a bude moct být s dětmi i bez přítomnosti dalšího pedagoga. Současné nastavení postrádá smysl. Jsme jednotřídní vesnická mateřská škola. S dětmi jsme hodně venku, chodíme na procházky, které malé děti nejsou schopny ujít, proto by bylo skvělé, kdyby chůva mohla s dětmi zůstat na zahradě. Totéž je při vzdělávání. Pozornost dvouletých dětí a starších je značně rozdílná a není možné je vzdělávat pohromadě.

 Kateřina PTÁČKOVÁ

  

Péče o děti mladší tří let by měla být zajištěna v samostatných prostorách určených a upravených jen pro tuto věkovou kategorii, bez schodů a bariér. Třídy by měly být oddělené od dětí tří- až šestiletých. Je také potřeba mít nadstandardně vybavené prostory pro stolování, hlavně WC a sprchový kout. K dispozici by měly být vybrané speciálně navržené a atestované pomůcky a hračky pro tuto věkovou skupinu. Mělo by být zajištěno personální zabezpečení jednou učitelkou a dle počtu dětí asistenty nebo chůvou. Dle mé zkušenosti by na 15 dětí měly být tři dospělé osoby. Stálo by za zamyšlení i to, zda je správné, aby dítě, se kterým je rodič na rodičovské dovolené, mělo mít právo na místo v mateřské škole.

Daša VITÁKOVÁ

 

Do naší mateřské školy určitě dvouleté děti přijímat nebudeme! Děti v tomto věku patří k matce! Péče o ně se v mnohém liší od péče o děti ve věku starším tří let. Řeči o nutnosti návratu matky do zaměstnání a mnohdy dokonce o tom, že si matka potřebuje od dítěte odpočinout, jsou až trestuhodné. Rodina, která se rozhodne mít dítě, by se měla přizpůsobit po určitou dobu (do věku tří let dítěte) potřebám dítěte, ne jej „odkládat“.

Jana BÁČOVÁ

 

Péči o dvouleté děti v MŠ podle mě zajistit dostatečně a včas nelze. Přizpůsobeny nejsou ani budovy školek včetně hygienického zázemí. Během dvou let nelze časově ani finančně tuto situaci změnit. Také nevěřím ve slibovanou personální podporu. Odkud by měla přijít? Kdo ji zaplatí? MŠMT zatím hlásá pouze to, že peníze nejsou, berou se finance na asistenty, na překrývání se ani nenašly. Pokud nebude mít škola finance na mzdy ani personální podporu, pokud budou třídy s 28 dětmi rozdílného věku, není možné dvouleté děti přijímat. Učitelé se, jak se všichni domnívají, srovnají s lecčím, i s tím, že jsou „odíráni“ o peníze na všech možných frontách. Nesmíří se ale s totální degradací jejich povolání a změnou náplně práce ze „vzdělávání“ na „péči o mrňátka“. Na vše doplatí kvalifikované učitelky a hlavně děti.

Gabriela MELOUNOVÁ

 

Dvouleté děti nelze do mateřské školy přijímat bez snížení počtu dětí ve třídě. Nyní připadá na jednu učitelku 24 až 28 dětí. Pokud přes protesty pedagogů budeme nuceni přijímat dvouleté děti, potom jedině za těchto předpokladů: Na jednu učitelku maximálně 10 dětí, po celou provozní dobu MŠ souběžné působení alespoň dvou učitelek ve třídě, nutnost chůvy pro zajištění hygieny dvouletých. Učitelka je pedagog, a ne pečovatelka.

Lepším řešením se mi jeví podpořit jesle nebo dětské skupiny za finanční dotace státu.

Dana ŠEDÁ

 

V naší MŠ rozhodně nejsme pro to, aby se dvouleté děti zařazovaly do předškolního vzdělávání v běžných mateřských školách. Tyto děti mají svá vývojová specifika, která neumožní kvalitní výuku a individuální přístup při jejich „vzdělávání“. Péči o tak malé děti bych především svěřila rodičům, popřípadě zdravotním sestrám, které mají pro tuto věkovou skupinu adekvátní vzdělání. Tak malé dítě potřebuje k sobě alespoň jednu tetu (zdravotní sestru, chůvu či opatrovnici).

Marta PETRÁŠOVÁ

 

Péči o batolata by měl zajistit stát, například v dětských skupinkách. Pokud by měla děti od dvou let MŠ přijmout, pak ne plošně a nárokově příkazem, ale jen pokud jí to podmínky a další okolností dovolí. Taková MŠ by měla mít srovnatelné finanční a personální zajištění a podmínky jako dětské skupiny.

Jana BÁŇOVÁ

 

Péče o tyto děti nelze zajistit, nevěřím v dofinancování. Do naší MŠ je nechceme.
U tak malých dětí nejde o vzdělávání, my jsme učitelky, a ne zdravotní sestry.
Tak malé děti mají specifické potřeby, potřebují jiný režim. Nemáme pro ně ani podmínky, ani dostatek zaměstnanců.
Jedná se o nesmysl. Tyto děti, když už nemohou zůstat s matkami doma, patří výhradně do jeslí.

Jana STAŇKOVÁ

  

Dvouleté děti potřebují spíše chůvu.  Při počtu 25 až 26 dětí ve třídě by tyto děti měly mít k sobě samostatnou učitelku nebo pečovatelku a měl by se snížit počet dětí na třídě.

Děti by musely jíst samostatně lžící a pít z hrnečku. Dále by měly mít hygienické návyky, umět si říct na WC, umýt si ruce a být bez plen. Podle našich zkušeností by takto malé děti měly být s maminkou doma.

MŠ Rosice

 

Dvouleté děti do mateřské školy nepatří. K tomuto účelu fungovaly jesle a tak to v případě potřeby pracujících matek mělo být i nadále.

V mateřské škole máme čerstvě dvouleté dítě, je šikovné, rodiče ochotní. Toto dítě školku zvládá přiměřeně věku. Problém ale je, že má jiné chování, jiné potřeby než dítě starší tří let. Třeba na procházce má zcela jiné tempo než předškolák. V podstatě ani učitelka mateřské školy není oprávněná vzděláváním dvouletých dětí.

Rodiče upřednostňují školky, kde jsou děti věkově rozdělené do tříd, příprava na školu je pak mnohem efektivnější. Pokud se učitelka věnuje různým věkovým skupinám, nelze toto zajistit v zájmu všech dětí.

Vícetřídní mateřská škola může děti umístit do nejmladšího oddělení s menším počtem dětí. Musí tomu však přizpůsobit hračky, režim, posílit odborný personál.

Řešení vidím v jeslích, kde mohou pobývat i mladší. Co když se časem ozvou matky dětí mladší dvou let? Jak bude pak stát postupovat? Budou v mateřských školách děti mladší dvou let? Dvouleté děti v malých mateřských školách přijmeme proto, že nám jde o vyšší počet dětí ve třídě a aby bylo na platy.

Lenka VAĎUROVÁ

  

Personálně je potřeba jeden dospělý na cca pět dětí. Vybavení třídy musí být odpovídající věku do tří let tak, aby mohly být děti i v tomto věku vedeny k samostatnosti, musí být náhradní oblečení ve třídě v dosahu dítěte, nábytek ještě menší než v MŠ apod.,  proškolený personál pro věkovou skupinu do tří let, možnost přizpůsobit denní režim potřebám dětí.

Iva ČAPKOVÁ

  

Pro dvouleté děti je nejdůležitější matčina péče a výchova. K zajištění péče o dvouleté děti se nám osvědčila chůva, která má děti na starost. Učitelka se pak může věnovat starším dětem, které mají jiné zájmy, potřeby a požadavky. Také je lepší menší počet dětí ve třídě. Malým dětem většinou nedělá dobře velká skupina dětí a hlučnější prostředí, které je ve větším kolektivu běžné.

Náročnější je i obsluha např. při jídle. Děti je nutné krmit lžící, dopomoci jim s pitím nebo oloupat ovoce.

Kateřina LUBENSKÁ

  

Jsem rozhodně proti začleňování dvouletých dětí do současných mateřských škol.

Dvouleté dítě má jiné sociální, verbální a citové potřeby. Školky mají vybavení pro děti od 3 let. Kdo bude zodpovědný, pokud se stane nehoda?

Pro děti 2leté není žádoucí, aby trávily většinu času v institučním zařízení. Zde je na prvním místě rodič. Pakliže se uvažuje o začlenění dvouletých dětí do kolektivu, měly by být ve skupině o maximálně sedmi dětech. V současné době, kdy školky mají i 28 dětí ve třídě, je nástup dvouletých dětí velmi riskantním krokem. Existují zahraniční studie (britský institut school), které dokazují, že nástup takto malých dětí do školních institucí se negativně podepsal na jejich osobním rozvoji.

Dana MACHAČKOVÁ

  

Dvouleté děti do školky nepatří. Do školek by se muselo přijmout více pracovníků, protože učitelky by nestíhaly plně rozvíjet a vzdělávat předškoláky a ostatní děti. U dvouletých dětí nejde o žádné vzdělání, potřebují být v kontaktu se svou matkou.

 Zuzana LOPRAISOVÁ