Rada města Klecany vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Klecany

 

Požadavky:
1) předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
2) znalost školské problematiky a předpisů
3) komunikační a tvůrčí schopnosti
4) organizační a řídící schopnosti
5) občanská a morální bezúhonnost
6) zachování rodinné atmosféry školy
7) dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte:
1) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
2) přehled o průběhu praxe, včetně funkčního zařazení, dokladující její délku, nebo doklad o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
3) strukturovaný životopis
4) písemnou koncepci ZŠ a MŠ Klecany
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
6) čestné prohlášení podle § 2 odst. 1d zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
7) originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 2 měsíců)
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup: ihned nebo nejdéle 1. 9. 2018
Kontaktní údaje pro případné dotazy:
ivo.kurhajec@mu-klecany.cz
Tel.: +420284890000
Mob:+420737687851
Upozornění:
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
se všemi požadovanými přílohami doručené nejpozději do 18. 07. 2018 do 17hod
Na adresu: Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Obálku označte slovy: „ Konkurz na ředitele školy – neotvírat!“