PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Pouze přímá pedagogická činnost?

Učitel střední školy má v rozvrhu stanovenu hodinu práce přesčas, tedy nad rámec svého pracovního úvazku. Pokud v této době jde se studenty například na filmové představení nebo zkouší u maturitní zkoušky, nedostane přesčasovou hodinu zaplacenu? Neodučí sice přímo hodinu ve třídě, ale vykonává přece jinou práci.

K vašemu dotazu týkajícímu se proplácení hodin přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (dále jen přespočetné hodiny), nikoliv přesčasových hodin, jak nesprávně uvádíte, sdělujeme:

Přespočetnými hodinami se rozumí hodiny přímé pedagogické činnosti nařízené nebo dohodnuté nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah (přespočetné hodiny) je odměňována příplatkem podle § 132 zákoníku práce, ze kterého vyplývá, že pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé pedagogické činnosti vykonané nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy podle zvláštního předpisu (nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Z výše uvedeného vyplývá, že aby měl pedagogický pracovník právo na příplatek podle § 132 zákoníku práce za přespočetné hodiny, musí tyto hodiny skutečně odučit. Nelze je nahradit jinou činností (například filmové představení), která není přímou pedagogickou činností, ale pracemi souvisejícími. Podle našeho názoru nejde ani u zkoušení u maturitní zkoušky o přímou pedagogickou činnost, ale práce související s přímou pedagogickou činností. Pro úplnost uvádíme, že hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nejsou hodinami přesčasovými. Prací přesčas je podle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Za práci přesčas přísluší plat za práci přesčas nebo náhradní volno (§ 127 zákoníku práce).

Přespočetné hodiny se týkají jen přímé pedagogické činnosti, jsou vykonávány v rámci stanovené týdenní pracovní doby a náleží za ně příplatek podle § 132 zákoníku práce.

Právní oddělení ČMOS pracovníků školství