PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Co může učit speciální pedagog?

Pracuji jako ředitel základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mohu podle současných předpisů vyučovat jakýkoliv předmět v rámci naší plně organizované školy, nebo pouze předměty své původní aprobace?

Pracuji jako ředitel základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám aprobaci pro 2. stupeň základní školy, čeština - dějepis. Zároveň mám absolvovanou pedagogickou fakultu - obor speciální pedagogika. Mohu podle současných předpisů vyučovat jakýkoliv předmět v rámci naší plně organizované školy, nebo pouze předměty své původní aprobace?

Odbornou kvalifikaci jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v §§ 6 až 21. Konkrétně u učitelů základní školy stanoví odbornou kvalifikaci § 7 a 8 zákona. V souladu s ustanovením § 30 zákona se uznává též odborná kvalifikace pedagogickým pracovníkům, kteří k 1. lednu 2005 splňovali odbornou kvalifikaci (respektive odbornou a pedagogickou způsobilost) podle předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, a vyhlášky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele. Jestliže pedagogický pracovník získal odbornou kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona, tj. před 1. lednem 2005, posuzuje se předpoklad odborné kvalifikace podle tehdy platného právního předpisu. Totéž platí i pro kvalifikační předpoklady získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (například doplňkové studium pedagogiky).

Pokud jste dosáhla vysokoškolského vzdělání pro učitele 2. stupně základní školy a absolvovala jste rozšiřující studium speciální pedagogiky před 1. lednem 2005, posuzuje se vaše odborná kvalifikace podle vyhlášky č. 139/1997 Sb. Podle citované vyhlášky (příloha č. 1) splňuje odbornou kvalifikaci učitel speciální základní, zvláštní a pomocné školy, má-li vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. – 5. ročník základní školy, popřípadě vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 2. stupeň základní školy rozšířené studiem speciální pedagogiky. To znamená, že podle dřívějších předpisů jste splňovala odbornou kvalifikaci, a tudíž ji splňujete ve smyslu § 30 zákona i podle stávající právní úpravy, tj. podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i když zákon formuluje předpoklad odborné kvalifikace jinak než předchozí právní úprava. Podle našeho názoru splňujete odbornou kvalifikaci jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali odbornou kvalifikaci podle dřívějších předpisů,  nebo získali kvalifikaci po 1. lednu 2005, se posuzují podle § 7 a 8 zákona. Zákon na rozdíl od vyhlášky č. 139/1997 Sb. již neumožňuje učit na obou stupních základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami těm učitelům, kteří splňují vzdělání pro učitele 1. či 2. stupně základní školy a vysokoškolské vzdělání (Bc.) v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Mohou kvalifikovaně učit jen na tom stupni základní školy, který vystudovali. Aby byli kvalifikovaní, museli by si rozšířit vzdělání v oblasti pedagogických věd na přípravu učitelů příslušného stupně základní školy.

Pro úplnost dodáváme, že pro posouzení odborné kvalifikace je rozhodující dosažené vzdělání příslušného zaměření, a nikoliv aprobace.

Zdeňka KRÁMSKÁ

Zdeňka KRÁMSKÁ