PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA


reklama

Nabídnou pedagogické fakulty nekvalifikovaným učitelům možnost doplnit si vzdělání?

V České republice je, podle analýzy ministerstva školství, bez kvalifikace 17 000 pedagogů. Část z nich ale již studuje, část plánuje studium zahájit. Pokud by se tak nestalo, museli by podle platného zákona o pedagogických pracovnících ze školství 1. ledna 2015 odejít. Aby k tomu nedošlo, připravilo ministerstvo školství novelu zákona, která by měla situaci řešit.

Novela zákona o pedagogických pracovnících zavádí čtyři výjimky z kvalifikace. První se vztahuje na ty zaměstnance, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi za katedrou, další pak na tzv. rodilé mluvčí nebo odborné pracovníky ve školství, například umělce, trenéry, ale také mistry odborného výcviku. Poslední se pak týká těch případů, kdy ředitel školy nebude moci ve svém okrese sehnat kvalifikovaného pedagoga. Pak bude moci na nezbytně nutnou dobu přijmout i nekvalifikovaného. Tím však, podle návrhu novely zákona, „není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu“.

Novela sice nabízí další možnosti pro nekvalifikované, podstatou ale stále zůstává, že vzdělávat naše žáky mohou jen kvalifikovaní pedagogové. Proto Marcel Chládek, ministr školství, podle svých slov domluvil s děkany pedagogických fakult, že ještě letos vypíšou speciální termíny přijímání pro zájemce z řad nekvalifikovaných pedagogů o doplnění vzdělání.

Zajímalo nás proto, jestli tomu tak je a zda pedagogické fakulty opravdu nabídnou zájemcům o doplnění kvalifikace nějaké kurzy či jiný druh studia a zda dostaly od ministerstva školství konkrétní požadavky i příslib peněz na zajištění tohoto studia. O odpověď jsme požádali děkanky a děkany všech pedagogických fakult. Jako první reagoval

Pavel DOULÍK,

děkan Pedagogické fakulty

UJEP v Ústí nad Labem.

Pokud jde o studijní obory a další programy (v rámci celoživotního vzdělávání), které naše fakulta nabízí nekvalifikovaným učitelům, pak samozřejmě podporujeme myšlenku pana ministra, dohodli jsme se na tom i v rámci jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR. Těmto uchazečům nabízíme široké spektrum oborů směřujících k učitelské kvalifikaci.

Navíc je třeba zdůraznit, že přípravou učitelů se na UJEP v Ústí nad Labem zabývají 3 fakulty – PF (MŠ, 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova), FF (německý jazyk, historie, základy společenských věd) a PřF (fyzika, chemie, biologie, matematika, informatika a geografie). Konkrétně mohu uvést, že jsme uchazečům o studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ prodloužili možnost podávat přihlášky až do 30. dubna. V rámci celoživotního vzdělávání pak nabízíme dlouhodobě různé formy doplňujícího pedagogického studia (pro učitele SŠ, 2. stupně ZŠ, učitele odborného výcviku či praktického vyučování) a nově též rozšiřující studium pro učitele 1. stupně ZŠ.

Filozofická fakulta pak nabízí v kombinované formě studia učitelské studium německého jazyka, PřF učitelské studium fyziky, matematiky, chemie a nově též biologie v kombinované formě studia. Myslím si, že nabídka je značně široká. Osobně jsem přesvědčen, že nekvalifikovaní učitelé mají (a měli i v uplynulých 10 letech, kdy se o doplnění potřebné kvalifikace vědělo) dostatečný prostor k doplnění nutné kvalifikace.

Pan ministr hovořil na našem jednání i na tiskové konferenci o tom, že MŠMT má na dokvalifikování učitelů částku až 21 miliónů. Tu přislíbil pro fakulty připravující učitele, které pomohou se získáním kvalifikace učitelům. Pravdou je, bohužel, že se zatím nehovořilo o tom, jak bude tato podpora vypadat a jak bude částka rozdělena. Navíc ministerstvo ve věci financí jedná vždy s vysokou školou, nikoli s fakultami. Právě od výše zmíněné finanční podpory se bude odvíjet množství uchazečů, které budeme moci přijmout. Limity financovaných studentů v posledních letech cíleně klesají a není v silách fakult, aby připravovaly další (nadlimitní) studenty bez příslušné finanční podpory. Propad státní dotace je na PF UJEP za poslední 3 roky cca 10 miliónů (10 % rozpočtu). Takže – ano, rádi ministerstvo podpoříme a svého poslání v získávání kvalifikace učitelů se nevzdáváme, potřebujeme ale finanční podporu právě ze strany ministerstva.

Odpověď nám poslal i

Čestmír SERAFÍN,

děkan Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci již mnoho let nabízí vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pro nekvalifikované učitele působící v praxi a rovněž realizuje bakalářská a na ně navazující studia magisterská vedoucí k získání kvalifikace učit na mateřských, základních i středních školách v kombinaci prezenční a distanční formy studia pro učitele nebo zájemce o tato studia, resp. povolání, nemající vysokoškolské vzdělání. Nabídka je tudíž dostatečně široká a poměrně stálá a dlouhotrvající.

Stanovisko ostatních děkanek a děkanů nám zaslal

Michal VANČURA,
děkan  Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Minulý týden (POZNÁMKA REDAKCE: 15. dubna) proběhlo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky (ADPF ČR). Jelikož jsme se shodli, že jsme všichni dostali mail se stejnými dotazy, byl jsem pověřen, abych za děkanky a děkany pedagogických fakult reagoval.

Dne 11. dubna  2014 Vám pan děkan Doulík zaslal odpověď za PedF v Ústí nad Labem. V podobném duchu se na našem zasedání vyjádřili i ostatní děkanky a děkani PedF. Proto prosím přijměte odpověď děkana Doulíka  jako odpověď za všechny pedagogické fakulty s dodatkem, že ve čtvrtek 17. dubna 2014 rektoři našich univerzit obdrželi dopis od ministra školství, ve kterém deklaruje jak finanční podporu, tak navýšení limitů počtu studujících pro fakulty, které do svých studijních programů přijímají učitele z praxe pro „dokvalifikování“.
 Olga ŠEDIVÁ

Olga Šedivá